Política de privacitat

Responsable del tractament
Aina Bauza Roig

Finalitat del tractament

 • Gestionar el seu registre com a usuari del lloc web
 • Enviament de publicitat d’Aina Bauza Roig, si ho ha autoritzat expressament

Legitimmació del tractament

Prestació del consentiment exprés i execució de la relació registral voluntàriament acceptada.

Destinataris

 • Només podrà tenir accés als seus dades personals, Aina Bauza Roig i els proveïdors contractats per Aina Bauza Roig.
 • En cap cas hi haurà transferència internacional de dades.

Drets

 • Accés (accés a les seves dades)
 • Rectificació (que es completin o actualitzin)
 • Oposició (que es deixin de tractar les dades)
 • Supressió (que es suprimeixin aquestes dades)
 • Portabilitat (demana còpia per transmetre-les a una altra companyia)
 • Limitació (que es tractin les dades de forma limitada)

Amb còpia del DNI o passaport: sol·licitud a Aina Bauza Roig / ainasailingproject@gmail.com

A continuació pot trobar més informació sobre els punts anteriorment indicats:

a) Normativa aplicable:

La recopilació de dades personals es realitza segons el previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals. També conegut com a GDPR.

b) Responsable de les dades:

Un cop obtingut el seu consentiment explícit, les dades personals passaran a formar part de les bases de dades d’Aina Bauza Roig com a entitat responsable del tractament de les seves dades.

c) c) Tipus de dades i finalitats per a les quals s’utilitzaran:

Les dades que es recullen seran utilitzades per gestionar el seu alta com a usuari registrat del lloc web, així com per enviar-li comunicacions comercials d’Aina Bauza Roig si així ho ha autoritzat explícitament, utilitzant per això la casella expressament habilitada a l’efecte.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa com a usuari registrat, utilitzant els mitjans que s’inclouen tant a la taula anterior, com a l’apartat d’exercici de drets.

D’altra banda, en cada comunicació comercial que rebi per mitjans electrònics, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa dels mateixos.

d) Legitimació del tractament:

Aina Bauza Roig està legitimada pel tractament de les dades, gràcies al consentiment que explícitament ha prestat per a això, passant a formar part de la base de dades d’aquesta companyia, com a usuari registrat del lloc web.

e) Accés a les seves dades per part de tercers empreses:

És possible que Aina Bauza Roig tingui accés a certes dades ja que presta a les seves filials alguns serveis administratius vinculats als nostres sistemes informàtics (gestionats de forma centralitzada per aquesta companyia). En cap cas aquesta companyia explotarà les seves dades ni s’utilitzaran en benefici de la mateixa, limitant-se el referit tractament de les dades, a la finalitat indicada en la present clàusula. Aquesta companyia aplica a més els mateixos criteris i té implantades les corresponents mesures de seguretat, per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades.

D’altra banda, Aina Bauza Roig pot tenir contractats els serveis de proveïdors externs que amb motiu de la prestació del dit servei, podrien accedir a les nostres bases de dades. És el que el GDPR denomina encarregats de tractament. Amb aquests proveïdors s’ha subscrit el corresponent contracte, novament per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de les quals som responsables. En cap cas tracten les dades en benefici propi o amb finalitats diferents a les anteriorment indicades.

En aquest sentit, s’informa també que en cap cas les seves dades seran comunicades a altres companyies, ni es transferiran a tercers empreses domiciliades en països que no ofereixin un sistema de protecció comparable al europeu. Tot això, amb l’excepció que en algun cas concret, l’usuari ho autoritzi expressament o una Llei així ho requereixi.

Aina Bauza Roig no utilitzarà les dades per cap fi que sigui incompatible amb els fins indicats, llevat que siguin requerits per la llei o autoritzats per l’usuari.

f) Terminis de conservació:

Les dades personals es conservaran mentre perduri la relació amb Aina Bauza Roig, llevat que l’usuari s’oposi a això en qualsevol moment utilitzant els mitjans per a l’exercici dels drets, que es descriuen en l’apartat següent i en la taula incorporada al principi d’aquesta política. També podran conservar-se les dades degudament bloquejades per a la seva posada a disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals per a l’atenció, en el seu cas, de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, però només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats.

g) Ejercici de drets per part dels usuaris:

Pot exercir els seus drets:

 • d’accés (accés a les seves dades i finalitats amb què Aina Bauza Roig tracta les dades);
 • rectificació (que es completin o actualitzin qualsevol de les dades personals que siguin inexactes o incompletes);
 • oposició (que es deixin de tractar les dades personals);
 • supressió (que es suprimeixin aquestes dades);
 • portabilitat (possibilitat de rebre una còpia de les dades per transmetre-les a una altra companyia);
 • i limitació (que es tractin les dades de forma limitada segons les indicacions del titular de les mateixes) revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sense perjudici de la legalitat del tractament basat en el consentiment prestat de forma prèvia a la revocació

Adreçant-se per escrit a Aina Bauza Roig, aportant còpia del seu DNI o Passaport, o bé a l’adreça de correu electrònic: ainasailingproject@gmail.com, que atendrà qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades personals.

h) Reclamació davant les autoritats:

Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades del país de la Unió Europea en què resideixi o del país de la Unió Europea en què s’hagi infringit aquesta llei de protecció de dades.

A Espanya l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.